Dorpsarchief van

Christelijke Zangvereniging De Lofstem

Op de foto:
1 Gotse Tjalsma; 2 Teake v.d. Bosch; 3 Lolke Nijdam; 4 Kees Kaspersma; 5 Haye de Vries; 6 Douwe Osinga; 7 Willem Walsweer; 8 ?; 9 Tietje Walsweer-Osinga; 10 Popke de Jong; 11 Gosse Hoekstra (arbeider bij Ekke Atsma); 12 Lykle Lyklema; 13 Pier Gabes de Vries; 14 Taltje Bakker; 15 Siemen de Jong; 16 Klaas Knobbe; 17 Ale Reijenga; 18 Jan Hoekstra; 19 Jan Nauta; 20 Jelle Nijdam; 21 vrouw Nijdam; 22 Joh. Hofman; 23 Aaltje Lyklema; 24 vrouw Siegert; 25 Jantje Lyklema; 26 Gees ke Couperus; 27 Korrie Knobbe; 28 Joukje Nijdam; 29 Joukje de Vries; 30 Joukje Buwalda; 31 vrouw Feenstra; 32 vrouw Wouda; 33 Wietske Schilstra; 34 Metje Oppedijk; 35 vrouw v.d. Berg; 36 Lampkje Sikkes-Bakker; 37 vrouw Agter; 38 Gelske de Jong; 39 Wigle Visser; 40 Trienke Kampen?; 41 Fokje Fortuin; 42 Abraham Kuipers; 43 Lolke Pruiksma; 44 Sj. Schilstra; 45 Sietse Hoekstra (dirigent); 46 Klaas Kuiken; 47 Poppe Reijenga; 48 Uulkje Osinga (zuster Aukje); 49 vrouw Kuiken; 50 Teatske Buma; 51 Brechtje Bangma-de Jong; 52 Annie Schilstra 53 Marijke Atsma-v.d. Wal; 54 vrouw Rusticus; 55 Rim Poepjes; 56 Douwina Bouma-Osinga; 57 Baukje de Jongh; 58 Aukje Osinga; 59 Anna de Jong (van Popke); 60 Griet Schilstra; 61 Sietske Lyklema; 62 Ted Osinga; 63 Plonia Bijlsma; 64 Siep de Jong.

Klik hier om te reageren op dit item.

Afbeelding(en)

klik op de afbeelding(en) voor een vergroting

Christelijke Zangvereniging De Lofstem in het plantsoen voor de kerk

Christelijke Zangvereniging De Lofstem in het plantsoen voor de kerk

Foto met corresponderende nummers met de personen

Foto met corresponderende nummers met de personen