Dorpsarchief van Easterwierrum

Home

Fan herte wolkom op de side fan Doarpsargyf Easterwierrum.Yn it foarjier fan 2012 binne we út

Fan herte wolkom op de side fan Doarpsargyf Easterwierrum.

Yn it foarjier fan 2012 binne we útein set mei Doarpsargyf Easterwierrum. De webside is noch yn úntwikkeling mar hat no al in grut ferskaat oan foto's en kaarten fan Easterwierrum op de side stean. Wy wolle jo ek seker efkes ferwize nei Links. Dizze side ferwiist wer nei oare sides wêr ek in skât oan ynformaasje oer Easterwierrum te finen is. Op de Online presentaasje kinne jo ferskate strjitten en ûnderwerpen apart besjen. Hâld de side yn de gaten, der komme regelmjittich nije foto's by.